foto
Stockholm Fashion Week Magazine
Stockholm Fashion Week Magazine #1
Styling: Dejan Subovic
Foto: Bo Brinkenfalk
Black
White